Náčelník I. správy

Dle přílohy Statutu Hlavní správy rozvědky MV ze dne 28. srpna 1970 měl náčelník I. správy odpovědnost a pravomoci v otázkách:

  1. všeobecného řízení a organizace činnosti - předkládal ministrovi vnitra návrhy zásad řízení a organizace činnosti, plánovanou systematizaci, hlášení o mimořádných událostech, stanovoval organizační strukturu v souladu se zásadami schválenými  MV ČSSR, zřizoval, stanovoval působnost a rušil odbory, oddělení, rezidentury, vydával (dlouhodobě platné) vnitřní předpisy; osobně řídil práci Rady náčelníka I. správy, stanovoval prácovní náplně zástupcům náčelníka a náčelníkům přímo podřízených součástí, zřizoval pracovní komise (stálé i dočasné), rozhodoval o důležitých opatřeních k zajištění obrany, ochrany a utajení činnosti I. správy, kontroloval činnost jednotlivých součástí a náčelníků, schvaloval služební cesty náčelníkům podřízených součástí; jménem rozvědky jednal s představiteli rozvědek spřátelených socialistických zemí, uzávíral s nimi dílčí dohody o spolupráci po schválení MV ČSSR (v rámci příslušných mezivládních smluv a dohod) a udržoval s nimi kontakt osobně a prostřednictvím pověřených příslušníků I. správy. Ministru vnitra ČSSR předkládal informace o plnění dohod o spolupráci; rozhodoval o zásadách využití zpravodajské produkce I. správy (včetně zajištění utajení zdrojů zpráv a metod činnosti). Byl informován o zpravodajské produkci a o sledované problematice; předkládal MV ČSSR a vydával směrnice k pětiletému plánu činnosti, jeho změnám a zprávy o jeho plnění. Stanovoval strategické úkoly, objekty, metody, formy a prostředky činnosti a jejich dělbu mezi součástmi I. správy.
  2. v otázkách operativní činnosti - předkládal MV ČSSR návrhy ke schválení účasti rozvědky při podpoře národně osvobozeneckého boje, návrhy a informace o průběhu “ostrých” psychologických akcí, schvaloval takové operace pokud byly prováděny s jinými složkami (kontrarozvědka, ZS/GŠ); schvaloval získání ke spolupráci tajných spolupracovníků (TS) zvláštního postavení, nebo jejich trvalého stažení do ČSSR nebo jiného státu; vykonával práva a povinnosti dle “Statutu nelegální rozvědky”, zejména schvaloval trvalé vyslání, zaměření a úkoly kádrových rozvědčíků - nelegálů, jejich stažení, zabezpečení atp.
  3. v personálních otázkách - stanovoval zásady personální politiky, příjímal do služebního poměru příslušníky v praporčických hodnostech, ustanovoval do funkcí náčelníků odborů a samostatných oddělení centrály, oblastních odborů a rezidentů, přemísťuje příslušníky a převáděl je do I. nebo II. zálohy. Stanovoval plat operativním pracovníkům v zahraničí, předkládal MV ČSSR návrhy na povýšení do vyšších důstojnických funkcí, vyznamenání, uděloval odměny a tresty dle kázeňské pravomoci atp.
  4. v otázkách finančního, materiálního a technického zabezpečení - předkládal MV ČSSR a schvaloval finanční plán, tarifikaci funkcí, schvaloval předpisy fin. náležitostí příslušníků v legalizaci (I. záloha), v zahraničí (II. záloha) a nelegálů, schvaloval zvláštní výdaje (ZFP) nad 25.000 Kčs, rozhodoval o zápočtu dob strávených v poměru placených funkcionářů KSČ, NV, LM atp. pro přídavek za výsluhu let v hodnosti, přiděloval byty příslušníkům I. správy.

Přehled náčelníků I. správy v letech 1953-1989

Viz také: 1. správa FMV, sekretariát náčelníka I. správy, 1. zástupce náčelníka I. správy

There is currently no content classified with this term.