Další zdroje (evidence, pomůcky pro badatele, weby)

Odkazy na další zajímavé weby a online evidence především komunistických bezpečnostních složek naleznete zde. Evidence v levém a centrálním sloupci se týkají bývalého Československa. V pravé části najdete převážně odkazy na zahraniční weby věnující se problematice bezpečnostních složek před rokem 1989, přehled dostupných on-line vyhledávačů, databází a dalších zdrojů se stručnou informací o jejich vzniku a provozovatelích.

Zvýrazněné evidence (v rámečku), jsou nyní zahrnuty v novém vyhledávači.
Pozn. V testovacím provozu zobrazuje vyhedávač i výstupy z elektronického archivu Archivu bezpečnostních složek (ebadatelna.cz), která nabízí menší část digitalizovaných svazků a spisů. Pro plný náhled digitalizovaných dokumentů je zapotřebí registrace v ABS.

1. Příslušníci tajných služeb ČSSR

Příslušníci StB k 17. listopadu 1989

  V listopadu 1999 publikoval Petr Cibulka doplnění svých původních seznamů z roku 1992. Na webových stránkách www.cibulka.com je seznam příslušníků StB k 17. listopadu 1989. V databázi chybí příslušníci Správy pasů a viz, Statisticko evidenčního odboru a některých dalších složek StB. Obsahují však několik tisíc jmen příslušníků StB, kteří odešli od ministerstva vnitra před rokem 1989. Stránky zároveň obsahují seznam spolupracovníků StB vzniklý přepisem registru svazků StB - viz oddíl "osoby v evidencích StB".

Příslušníci SNB, StB a VB (personální spisy)

  Na webových stránkách Archivu bezpečnostních složek (www.abscr.cz/cs/pruvodce-po-fondech-a-sbirkach-l) je přístupný seznam a vyhledavač všech příslušníků Sboru národní bezpečnosti, tedy složek Státní a Veřejné bezpečnosti, či občanských zaměstnanců ministerstva vnitra ČSR a federálního ministerstva vnitra ČSSR, k nimž jsou v personálním depozitáři v Brně - Kanicích zachovány osobní personální spisy. V archivu nejsou k dispozici personální spisy příslušníků a zaměstnanců stále ještě působících u bezpečnostních složek. Dále nejsou dostupné spisy osob narozených před rokem 1910, které byly průběžně ničeny již před listopadem 1989.

Příslušníci vybraných správ StB k 17. listopadu 1989 (osobní evidenční karty)

  Na stránkách webového projektu Ústavu pro studium totalitních režimů z roku 2009 www.ustrcr.cz/cs/ministerstvo-vnitra-personalie je zveřejněn seznam příslušníků vybraných centrálních správ Státní bezpečnosti ve stavu k 17. listopadu 1989 (rozvědky, kontrarozvědky, vojenské kontrarozvědky, sledovačky, ochranky, zpravodajské techniky ad.). U jednotlivých jmen jsou přiloženy jejich osobní evidenční karty, obsahující průběh služebního poměru, udělená vyznamenání či dosažené hodnosti.

Příslušníci StB a Pohraniční stráže působící před listopadem 1989 na Slovensku

  Stránky Ústavu pamäti národa v Bratislavě www.upn.gov.sk/obdobie-1945-1989/utvary-a-prislusnici-stb-a-ps obsahují seznamy příslušníků Státní bezpečnosti a Pohraniční stráže, působících před listopadem 1989 na Slovensku, zároveň s průběhem služby. Abecední seznam příslušníků zde.

Kádrové rozkazy MV ČSSR Richarda Sachera k 15. únoru 1990

  Stránky www.svazky.cz/sekce/Zamestnanaci_StB nabízejí odkazy na digitalizované kádrové rozkazy ministra vnitra ČSSR Richarda Sachera, jimiž k 15. únoru 1990 reorganizoval Státní bezpečnost a její příslušníky převedl do zálohy pro nezařazené příslušníky SNB. Původně byly publikovány na stránkách celovsky.cz a v tištěné podobě publikovány v knize Bořivoje Čelovského "Slova do větru".

2. Osoby v evidencích komunistických tajných služeb ČSSR

Evidenční podklady StB
Neúplný přepis registračních protokolů StB

  Vyhledávač www.cibulka.com obsahuje neúplný přepis registračních protokolů centrální a teritoriálních útvarů Státní bezpečnosti. Seznamy spolupracovníků StB vyšly poprvé tiskem 4. června 1992 v Necenzurovaných novinách vydávaných Petrem Cibulkou. Přepis i přes pozdější doplňky není kompletní - chybí například protokol tajných spolupracovníků krajské správy ministerstva vnitra Ostrava z padesátých a počátku šedesátých let minulého století.

Při přepisu registračních protokolů byla navíc kategorie "KI" (kandidát informátora) nesprávně označena jako "D" (důvěrník). Seznam ovšem obsahuje i přepis registračních protokolů slovenských útvarů a nebylo do něj zasahováno z rozhodnutí jakéhokoliv soudu (oproti tomu Archiv bezpečnostních složek z rozhodnutí soudu odstranil jména několika stovek spolupracovníků StB).

Při konverzi tabulky došlo k poškození některých registračních čísel. Např. registrační číslo 12345 krajské správy MV/SNB Praha, která má kód 01, je ve vyhledávači uvedeno dvakrát: jednou jako - 12345 a podruhé ve zkomolené podobě 234501, u něhož chybí první číslice a na konci je označení kraje.

PAMATUJTE ! Čísla v registračních protokolech útvarů StB mohou být na rozdíl od archivních protokolů nejvýše pětimístná.
Digitalizované registrační a archivní protokoly StB, VKR, PS, ZSGŠ,...

  Vyhledávač Archivu bezpečnostních složek www.abscr.cz/cs/vyhledavani-archivni-pomucky obsahuje relační odkazy na digitalizované registrační a archivní protokoly svazků rozvědných a kontrarozvědných útvarů StB, vojenské kontrarozvědky, rozvědných a kontrarozvědných útvarů Pohraniční stráže, vyšetřovacích útvarů StB a archivní protokoly zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA (ZSGŠ). V registračních a archivních protokolech centrálních i teritoriálních útvarů převážně z let 1954-1989, výjimečně dokonce od 1951, lze vyhledávat podle pravých i krycích jmen, registračních či archivních čísel anebo dat narození. Ve vyhledávači se navíc nacházejí kádrové rozkazy náčelníka správy rozvědky z let 1955-1989, které obsahují pravá i krycí jména kádrových příslušníků I. správy MV/FMV/SNB, kromě příslušníků - nelegálů dlouhodobě vysazených v zahraničí pod cizí identitou. V archivním protokolu ZSGŠ je možné identifikovat kádrové příslušníky vojenské rozvědky podle toho, že v kolonce "krycí jméno" mají uvedeno pouze číslo (a nikoliv krycí jméno). Příslušné registrační či archivní protokoly lze stáhnout a uložit do svého počítače, což je vřele doporučováno. Jeden nikdy neví...

Vyhledávač ABS nedohledá více než 500 jmen, která byla ABS z rozhodnutí soudu ze seznamu odstraněna. Příslušné řádky však digitalizované registrační či archivní protokoly pochopitelně i nadále obsahují.
Digitalizované registrační protokoly slovenských útvarů StB a centrálních útvarů StB

  Vyhledávač Ústavu pamäti národa (ÚPN) v Bratislavě www.upn.gov.sk/regpro obsahuje přepisy registračních protokolů slovenských útvarů StB a registrační protokoly centrálních útvarů StB. Ve vyhledávači ÚPN je možné zkontrolovat výstupy z vyhledávače ABS, neboť v něm nejsou prováděny výmazy, nařizované soudy v České republice.

Osoby v evidencích ZSGŠ

Osoby v evidencích ZS/GŠ: Vyhledávač Archivu bezpečnostních složek www.abscr.cz/cs/vyhledavani-archivni-pomucky obsahuje také přepisy archivních protokolů zpravodajské správy Generálního štábu (ZSGŠ), které byly ABS delimitovány 1. února 2008 z Vojenského zpravodajství. Jednalo se o deset archivních protokolů, obsahujících 42.734 záznamů (knihy 1-9 arch. č. 00001 až 43130 a kniha 10: arch. č. 50001 až 51710). Zbylé záznamy byly znečitelněny a 2106 archivovaných svazků nebylo do ABS předáno. Archivní protokoly arch. č. 39501 až 43130 a arch. č. 50001 až 51710 byly převzaty pouze v černobílých xerokopiích. V roce 2010 navíc VZ požádalo o znečitelnění dalších několika stovek záznamů. Své spolupracovníky ZSGŠ evidovala v odlišných kategoriích než tomu bylo u Státní bezpečnosti. Pokud se v archivním protokole namísto krycího jména vyskytuje číslo, nešlo o spolupracovníka, ale o příslušníka ZSGŠ.

Evidence zájmových osob (EZO)

  Vyhledávač na stránce www.svazky.cz obsahuje slovenskou verzi databáze Evidence zájmových osob (EZO), bývalého informačního systému federálního ministerstva vnitra, respektive kontrarozvědných útvarů StB. V databázi jsou uvedena jména osob, které byly v listopadu 1989 registrovány jako zájmové, případně osob, k nimž byl operativním archivu uložen svazek či spis. Na rozdíl od vyhledávače ABS obsahuje EZO úplný přehled osob, respektive vyšetřovacích svazků centrálních i teritoriálních útvarů vyšetřování StB. Původně v databázi byla jména osob určených pro styk se státním tajemstvím (OST), která však Stanislav Penc na základě kritiky veřejnosti odstranil.

3. Další vyhledávače a zdroje

Seznam útvarů StB

Na stránkách Archivu bezpečnostních složek www.abscr.cz/cs/seznam-utvaru-snb je zveřejněn seznam veškerých útvarů Sboru národní bezpečnosti, složky Státní bezpečnosti. Přiloženy jsou také digitalizované organizační řády těchto útvarů, a období, odkdy dokdy existovaly. Příslušníci těchto útvarů byli příslušníky StB, až na občanské zaměstnance, vojáky, poddůstojníky a důstojníky vojenské kontrarozvědky z řad ČSLA.

Archivní fondy ABS

Seznam archivních fondů a sbírek Archivu bezpečnostních složek je dostupný na adrese www.abscr.cz/cs/pruvodce-po-fondech-sbirkach. Jsou zde k dispozici jednotlivé digitalizované archivní pomůcky (inventáře), v nichž lze vyhledat konkrétní signatury.

Seznamy Polské SB

Na stránkach www.odboj.jicinsko.cz/pl.htm je možné stáhnout neoficiální seznamy Polského IPN.

Kádroví příslušníci NKVD 1935 - 1939

Ruská nevládní nezisková organizace Memorial zveřejnila databázi 40.000 příslušníků NKVD.

Struktury tajných služeb SSSR, ČSSR, NDR, Bulharska, Polska

Ruská stránka shieldandsword.mozohin.ru obsahuje strukturované informace k tajným službám komunistických zemí včetně bohaté fotodokumentace.

Kádroví příslušníci MV (Polsko)

Katalog důstojníků bezpečnostního aparátu zveřejňuje polský IPN na svých webových stránkách. Databáze obsahuje přes 62700 záznamů k osobám.

Kádroví příslušníci MV (Maďarsko)

Stránky Historického archivu státobezpečnostních služeb Maďarska zveřejňují seznamy - osobní evidenční karty příslušníků státní bezpečnosti a ministerstva vnitra s průběhem služby.

Dokumenty komunistických tajných služeb v Bulharsku

Stránky Desehistory.com o Výboru pro státní bezpečnost "Državna Sigurnost" zveřejňují seznamy příslušníků, rozkazy a další zajímavé materiály bulharské provenience.

Digitální archiv Woodrow Wilson Centra

Americké stránky Woodrow Wilson Center Digital Archive International History Declassified přináší řadu zaujímavých historických dokumentů z oblasti diplomacie, zpravodajských služeb (SSSR, ČSSR, Maďarsko, NDR, Polsko,...) atd.

Tajné rozkazy 1951 - 1956

Naše stránky Rozkazy ministrů vnitra a ministrů národní bezpečnosti obsahují více než 1 000 rozkazů ministrů vnitra a ministrů národní bezpečnosti z let 1951–1956.

Dokumenty CIA on-line

Stránka americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) zveřejňuje dokumenty na základě Zákona o svobodném přístupu k informacím.

Dokumenty NRO on-line

Stránka amerického Národního úřadu pro průzkum (NRO) zveřejňuje dokumenty na základě Zákona o svobodném přístupu k informacím.