X. správa FMV

Vedení:

 • 1974 - 1982 náčelník plk. RSDr. Vladimír Stárek (od 1976 genmjr.)
 • 1982 - 1988 náčelník plk. Zdeněk Wiederlechner
 • 1974 - 1977 zástupce náčelníka plk. JUDr. Jaroslav Saksl
 • 1975 - 1979 zástupce náčelníka pplk. Karel Vrba
 • 1976 - 1981 zástupce náčelníka plk. Viktor Hladný
 • 1977 - 1986 zástupce náčelníka pplk. Jiří Dvořák (od 1979 I. zástupce náčelníka)
 • 1979 - 1981 zástupce náčelníka pplk. JUDr. Oldřich Mézl
 • 1983 - 1988 zástupce náčelníka pplk. JUDr. Josef Sámek
 • 1983 - 1985 zástupce náčelníka pplk. JUDr. Antonín Král
 • 1986 - 1988 zástupce náčelníka pplk. PhDr. Karel Vykypěl (od 1987 I. zástupce náčelníka)

Dne 30. června 1974 federální ministr vnitra Jaromír Obzina rozkazem č. 15/1974 z 20. května zrušil dosavadní Hlavní správu kontrarozvědky a k 1. červenci 1974 zřídil Správu kontrarozvědky pro boj proti vnějšímu nepříteli (II. správa FMV), Správu kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli (X. správa FMV) a Správu kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky (XI. správa FMV). Nově vytvořená X. správa FMV měla řídit a organizovat na celém území Československa kontrarozvědnou činnost proti domácí opozici a nekonformním skupinám obyvatelstva. Především se měla zaměřit na „organizátory nepřátelských seskupení a hlavní nositele a šiřitele pravicového oportunismu, revizionismu, sionismu, trockismu, maoismu, ukrajinského nacionalismu a buržoazních ideologií v oblasti společenské nadstavby – zejména v kultuře a umění, vědě, na vysokých školách, ve sdělovacích prostředcích ... (a odhalovat) osoby působící k narušování státní církevní politiky v ČSSR."

X. správa FMV byla organizačně podřízena I. náměstkovi ministra vnitra ČSSR genmjr. ing. Jánu Hanuliakovi. V letech 1979–1985 spadala X. správa FMV do řídící odpovědnosti I. náměstka ministra vnitra ČSSR plk./genmjr. JUDr. Jána Kováče, v letech 1985–1988 řídil tuto správu I. náměstek ministra vnitra ČSSR genmjr. Ing. Alojz Lorenc, CSc.

Vnitřní struktura X. správy:

 • Vedení
 • Organizační a operační odbor (do 5. 3. 1986 Vnitřní odbor)
 • Analyticko-informační a plánovací odbor (do 5. 3. 1986 Analyticko-informační, plánovací a kontrolní odbor)
 • Kádrová skupina (do 5. 3. 1986 Kádrové a školské oddělení)
 • Inspekce náčelníka (do 5. 3. 1986 Inspekce náčelníka správy)
 • Skupina obrany (do 5. 3. 1986 Obranná příprava a ochrana)
 • 1. odbor X. správy – pravicové a oportunistické síly:
  • 1. oddělení – exponenti pravice a čs. emigrace z řad exponentů pravice;
  • 2. oddělení – exponenti pravice z řad bývalých pracovníků státního aparátu;
  • 3. oddělení – operativní dokončování vybraných akcí.
 • 2. odbor X. správy – kultura, věda, sdělovací prostředky a centra ideologické diverze:
  • 1. oddělení – ministerstvo kultury a umělecké svazy, zahraniční ideodiverzní centra a nakladatelství;
  • 2. oddělení – věda, zdravotnictví, nepřátelská ideodiverzní centra po linii vědy a ochrana společenských organizací mimořádného významu;
  • 3. oddělení – Československý rozhlas, televize, film, ČTK, Mezinárodní organizace novinářů, Český a československý svaz novinářů a příslušná ideodiverzní centra v zahraničí.
 • 3. odbor X. správy – mládež, školství, zahraniční studenti a sport:
  • 1. oddělení – ministerstvo školství, vysoké školy, Ústav pro zahraniční škol. styky, Mezinárodní svaz studentů a čs. studenti v zahraničí;
  • 2. oddělení – kontrarozvědná ochrana mládežnických a sportovních organizací a institucí, extrémní směry v řadách mládeže;
 • 4. odbor X. správy – antisocialistické síly:
  • 1. oddělení – sionismus, židovský nacionalismus, prosionistická inteligence ve vědecké oblasti, prosionistická mládež a světová sionistická centra;
  • 2. oddělení – Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN), Narodno-trudovoj sojuz (NTS), centra tzv. východní emigrace, Antibolševický blok národů (ABN), Rádio Svoboda;
  • 3. oddělení – bývalí představitelé reakčních politických stran, kontrarevoluční a extrémní zakázané organizace, bývalí potrestaní agenti nepřátelských rozvědek, ochrana stran Národní fronty, řecká emigrace, trockismus a maoismus;
  • 4. oddělení – nezákonné tiskoviny a anonymní výhružné dopisy, teror, nedovolené ozbrojování, kontrola evidence a rozpracování nepřátelských osob;
 • 5. odbor X. správy – nepřátelské živly v církvích a sektách a zahraniční církevní centra:
  • 1. oddělení – římskokatolická církev a její zahraniční centra;
  • 2. oddělení – nekatolické církve a jejich zahraniční centra.

X. správa FMV fungovala až do r. 1988, kdy ministr vnitra Vratislav Vajnar na návrh KSČ vydal dne 22.července 1988 rozkaz č. 12/1988 o Zřízení útvarů FMV a útvarů podřízených FMV. Došlo k rozsáhlé organizační reformě Státní bezpečnosti, při které byly znovu spojeny oba útvary určené pro boj proti „vnějšímu“ (II. správa) i „vnitřnímu nepříteli“ (X. správa) s útvarem na ochranu ekonomiky (XI. správa). K 1. srpnu 1988 vznikla opět jednotná Hlavní správa kontrarozvědky SNB (s krycím názvem II. správa SNB), která spadala do působnosti I. náměstka federálního ministra vnitra.

Perosnální stav X. správy FMV v roce 1988 je dostupný zde.

---