agenturně operativní kombinace

(AOK) - představovala komplex navzájem propojených opatření a činností spojených jedním operativním záměrem ke splnění vytýčeného úkolu (např. prověrka tajného spolupracovníka (TS), vysazení TS do zahraničí, stažení ohroženého TS nebo kádrového příslušníka (KP), lokalizace provalu, proniknutí do objektu, realizace aktivního opatření, zpravodajská hra s nepřátelskou spec. službou, upevnění postavení našeho (TS) Každá AOK byla svéráznou akcí vyplývající z úkolů, pro jejichž realizaci se prováděla a z objektivních podmínek, v nichž byla uskutečňována. AOK musela být důkladně promyšlena a připravena. Za tím účelem se vypracovával a schvaloval plán AOK. Obsahoval: odůvodnění, cíl, prostředky, metody včetně užití legend, finanční náklady, rizikové okolnosti, výsledky prověrek, časové možnosti. 

---