O vyhledávači

Spuštěním nové služby - agregátora on-line evidenčních údajů bezpečnostních složek někdejší Československé (socialistické) republiky (1948-1989) portálu ibadatelna.cz, nabízíme uživatelům integrovaný systém pro vyhledávání informací k osobám a objektům z veřejně dostupných databází vztahujících se k období komunistického totalitního režimu. Široká veřejnost tak konečně má k dispozici jedinečnou ucelenou komfortní službu, která odstraňuje současnou roztříštěnost těchto informačních zdrojů. V přehledné a jednoduché formě se uživatel dostane ke všem relevantním výstupům z dostupných odkazů, a prostřednictvím nich ke svazkové a spisové agendě zájmových osob bývalé Státní bezpečnosti a příslušníků bezpečnostních složek (konkrétní zachované archivní materiály jsou dostupné v příslušných archivech, tj. Archivu bezpečnostních složek v Praze a Archivu Ústavu pamäti národa v Bratislavě). Jednotlivé evidence se obsahově zčásti překrývají a zobrazení výsledku tak uživateli nabízí ucelené výstupy z jednotlivých databází.

Systém standardně ve všech evidencích vyhledává podle parametrů: příjmení, jméno a datum narození. U dalších parametrů, kterými jsou krycí jméno, registrační číslo nebo archivní číslo svazku (spisu), vyhledávač zobrazuje údaje pouze z těch databází, které umožňují toto vyhledávání (blíže dále v textu). Uživatelům doporučujeme nevypínat blokování vyskakujících oken, neboť se může stát, že odkaz nebude správně zobrazen (např. Safari).

Systém aktuálně prohledává a zobrazuje údaje z osmi databází:

 1. Archivní pomůcky Archivu bezpečnostních složek (jmenné evidence)
 2. Evidenční záznamy spolupracovníků bývalé Státní bezpečnosti (včetně Hlavní správy rozvědky, Hlavní správy vojenské kontrarozvědky a Odboru vnitřní ochrany Sboru nápravné výchovy Ministerstva spravedlnosti ČSR) zveřejněné podle § 7 zákona č. 107/2002 Sb.
 3. Personální spisy příslušníků i zaměstnanců bezpečnostních složek a útvarů Ministerstva vnitra ČSSR (ČSR)
 4. Registrační protokoly agenturně-operativních svazků a spisů slovenských útvarů Státní bezpečnosti
 5. Registrační protokoly útvarů Státní bezpečnosti s federální působností
 6. Seznamy příslušníků slovenských útvarů Státní bezpečnosti a Pohraniční stráže
 7. Cibulkovy seznamy
 8. Evidence zájmových osob Státní bezpečnosti

A/ Archivní pomůcky Archivu bezpečnostních složek (jmenné evidence)

Jedná se o online databázi z let 2008 - 2010, vytvořenou pro Archiv bezpečnostních složek bývalým Odborem informatiky a digitalizace Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Databáze obsahuje přepis a odkazy na digitalizované originální registrační a archivní protokoly svazků federálních rozvědných a kontrarozvědných útvarů Státní bezpečnosti, včetně teritoriálních útvarů z českých zemí, vybraných vyšetřovacích útvarů Státní bezpečnosti, rozvědných a kontrarozvědných útvarů Pohraniční stráže, a archivní protokoly Zpravodajské správy Generálního štábu Československé lidové armády (ZS/GŠ). V registračních a archivních protokolech bývalé Státní bezpečnosti a ZS/GŠ jsou soustředěny údaje k zájmovým osobám a objektům převážně z let 1954-1989, v některých případech dokonce již od roku 1951.

Vyhledavač navíc obsahuje kádrové rozkazy náčelníka (Hlavní) správy rozvědky z let 1955-1989, s pravými i krycími jmény příslušníků I. správy MV (FMV, SNB), kromě příslušníků nelegální rozvědky dlouhodobě vysazených v zahraničí s cizí identitou. Příslušníky Zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA lze v archivním protokolu identifikovat podle toho, že v kolonce „krycí jméno“ mají uvedeno pouze číslo (a nikoliv krycí jméno jako spolupracovníci). Kromě zadávání registrační čísel svazků (spisů) lze v databázi vyhledávat i podle klíčových slov (např. Charta, Vatikán, emigrace, teror, hanobení atp.), a to jak v kolonce „příjmení“, tak i „krycí jméno“.

Aktuálně se jedná o jedinou evidenci vyhledávající rovněž zájmové osoby bývalé komunistické vojenské rozvědky (ZS/GŠ). Evidence umožňuje prohledávání podle všech parametrů. Příslušné registrační či archivní protokoly si lze stáhnout jako samostatné soubory PDF do svého počítače.
V databázi chybí cca 1400 evidenčních záznamů (jmen), odstraněných pracovníky Archivu bezpečnostních složek na základě pravomocného soudního rozhodnutí.
 

B/ Evidenční záznamy spolupracovníků bývalé Státní bezpečnosti (včetně Hlavní správy rozvědky, Hlavní správy vojenské kontrarozvědky a Odboru vnitřní ochrany Sboru nápravné výchovy Ministerstva spravedlnosti ČSR) zveřejněné podle § 7 zákona č. 107/2002 Sb.

Jedná se o online databázi Archivu bezpečnostních složek, převzatou v roce 2008 od ministerstev vnitra, obrany a spravedlnosti. Původní podoba seznamu publikovaného MV ČR dle zákona v roce 2003 je dostupná zde.

Od zveřejnění evidenčních záznamů v roce 2003 bylo Ministerstvem vnitra ČR a Archivem bezpečnostních složek na základě soudního rozhodnutí vymazáno cca 1400 evidenčních záznamů tzv. neoprávněně evidovaných tajných spolupracovníků Státní bezpečnosti.
 

C/ Personální spisy příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních složek a útvarů Ministerstva vnitra ČSSR (ČSR)

Jedná se o databázi Archivu bezpečnostních složek, obsahující jméno, příjmení, datum narození všech příslušníků Sboru národní bezpečnosti (tj. složek Státní i Veřejné bezpečnosti), Sboru nápravné výchovy (do konce roku 1968) či občanských zaměstnanců Ministerstva vnitra ČSSR (ČSR), ročníků narození 1910 a výše, u kterých byl služební či pracovní poměr zahájen do 15. února 1990, a jejichž personální spisy jsou uloženy v depozitáři 3. oddělení Archivu bezpečnostních složek.

Jde o nejkomplexnější evidenci příslušníků bezpečnostních složek a zaměstnanců resortu Ministerstva vnitra ČSSR (ČSR), jejichž personální spisy zpřístupňuje Archiv bezpečnostních složek - kromě zdravotní knížky – až do limitního termínu 15. února 1990.
Evidence neobsahuje záznamy příslušníků a zaměstnanců resortu Ministerstva vnitra ČSSR (ČSR) narozených před rokem 1910, jejichž personální spisy byly do konce roku 1989 pravidelně po celých ročnících ničeny. Zároveň se v databázi nenacházejí evidenční záznamy příslušníků bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČSSR (ČSR), kteří nastoupili do služebního poměru před 15. únorem 1990, a stále ještě působí ve služebním poměru příslušníků bezpečnostních složek ČR; identická situace existuje i u personálních spisů zaměstnanců resortu. V databázi nelze vyhledávat podle parametrů krycí jméno a registrační číslo.
 

D/ Registrační protokoly agenturně-operativních svazků a spisů slovenských útvarů Státní bezpečnosti

V letech 2004 - 2006 Ústav pamäti národa zveřejnil digitální kopie registračních protokolů bývalých slovenských útvarů Státní bezpečnosti (XII. správa FMV/SNB, správy Státní bezpečnosti krajských správ SNB). Jejich zachovaná svazková agenda je uložena v Archivu Ústavu pamäti národa v Bratislavě.

V databázi jsou zvýrazněny evidenční údaje tajných spolupracovníků Státní bezpečnosti.
Evidenci není možno – na rozdíl od databáze Archivní pomůcky ABS – prohledávat podle parametrů registrační číslo a archivní číslo. Parametr krycí jméno lze zadat pouze v kombinaci s dalším vstupním údajem (příjmení).

 

E/ Registrační protokoly útvarů Státní bezpečnosti s federální působností

Slovenský Ústav pamäti národa zveřejnil rovněž elektronickou kopii registračních protokolů útvarů StB s celostátní působností. Vyhledávač ÚPN nabízí "identickou" kopii protokolů centrálního registru svazků, který následně v roce 2008 zveřejnil na svých webových stránkách i  Archiv bezpečnostních složek. 

 
Evidence umožňuje dohledat například ty záznamy, které byly z rozhodnutí soudu v ČR Archivem bezpečnostních složek vymazány v jím zveřejněném centrálním registru svazků (viz Archivní pomůcky ABS). Kategorie tajných spolupracovníků jsou při vyhledávání zvýrazněny. Příslušné svazky jsou dostupné badatelům v ABS.
Neprohledává dle parametrů registrační a archivní číslo. Parametr krycí jméno lze použít jenom s dalším vstupním údajem (příjmení).

 

F/ Seznamy příslušníků slovenských útvarů Státní bezpečnosti a Pohraniční stráže

Ústav pamäti národa také zveřejnil online seznamy příslušníků slovenských útvarů Státní bezpečnosti a Pohraniční stráže, včetně příslušníků Správy F Hlavní správy rozvědky FMV z let 1969-1971 a oblastních odborů I. správy FMV (SNB).

Záznamy obsahují časový průběh služby a v některých případech i fotografii příslušníka.
V seznamu nejsou zařazeni příslušníci slovenské národnosti, kteří působili u federálních útvarů v Praze, a jejichž osobní evidenční karty i personální spisy se nacházejí v depozitáři 3. oddělení Archivu bezpečnostních složek anebo v Archivu Ústavu pamäti národa.

 

G/ Cibulkovy seznamy

Nejstarší dostupný vyhledávač www.cibulka.com z roku 2000 obsahuje téměř úplný přepis registračních protokolů kontrarozvědných centrálních a teritoriálních útvarů Státní bezpečnosti realizovaný pracovníky FMV pro parlamentní vyšetřovací komisi pro objasnění událostí 17. listopadu 1989. Jeho tištěná podoba vyšla poprvé 4. června 1992 v Necenzurovaných novinách vydávaných Petrem Cibulkou.

Přepis i přes pozdější doplňky není úplný, chybí například protokol tajných spolupracovníků Krajské správy ministerstva vnitra Ostrava z přelomu padesátých a šedesátých let minulého století. Při přepisu registračních protokolů byla navíc kategorie „KI“ (kandidát informátora) z neznámých důvodů zcela nesprávně označena jako „D“ (důvěrník). Seznam ovšem obsahuje jak přepis registračních protokolů slovenských útvarů Státní bezpečnosti, tak i všechny osoby vymazané díky rozhodnutí soudu z evidencí Archivu bezpečnostních složek (viz Archivní pomůcky ABS).

Při konverzi dat navíc došlo k poškození některých registračních čísel u vybraných agenturně-operativních svazků. Například registrační číslo 12345 Krajské správy MV/SNB Praha, které má kód 01, je ve vyhledávači uvedeno dvakrát: jednou jako 12345 a podruhé ve zkomolené podobě 234501, u něhož chybí první číslice a na konci je kód kraje. Čísla v registračních protokolech útvarů Státní bezpečnosti mohou být na rozdíl od archivních protokolů nejvýše pětimístná.

V roce 1999 Petr Cibulka rozšířil svůj zveřejněný seznam příslušníků Státní bezpečnosti sloužících k 17. listopadu 1989. V databázi ovšem chybí příslušníci Správy pasů a víz SNB, Správy vývoje automatizace FMV i některých dalších složek StB. Navíc obsahuje několik tisíc jmen příslušníků Státní bezpečnosti, kteří opustili resort FMV již před rokem 1989.

Databáze zobrazuje příslušníky Státní bezpečnosti stejně jako spolupracovníky (tajné spolupracovníky) Státní bezpečnosti. Evidence tak může sloužit jako kontrolní výstup, neboť obsahuje i záznamy, které jsou z jiných databází odstraněny.
Jak již bylo výše uvedeno, evidence v některých případech obsahuje nesprávné označení vybraných kategorií spolupracovníků. Nelze v ní vyhledávat dle parametru archivní číslo svazku/spisu.

H/ Evidence zájmových osob Státní bezpečnosti

Online systém Evidence zájmových osob (EZO) je elektronická verze manuální kartotéky statisticko-evidenčního odboru Federálního ministerstva vnitra, která byla koncem osmdesátých let minulého století rozvíjena Správou vývoje automatizace FMV. Jednalo se o součást centrálního evidenčního systému československých kontrarozvědných útvarů Státní bezpečnosti, včetně Zpravodajské správy Hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic. Prostřednictvím evidenčního systému Hlavní správy vojenské kontrarozvědky (III. správa SNB) byl napojen na Zpravodajskou správu Generálního štábu ČSLA.

Obr. Pracoviště centrální manuální kartotéky SEO FMV tvořilo několik karuselových skříňí.

Funkce Evidence zájmových osob byla koordinační (zabránění dvojí blokace), informační (odkazovací) a rovněž plnila funkci přehledu agenturně-operativních svazků a spisů podle jmen blokovaných osob či objektů. Směrnice z roku 1978 stanovila příslušníkům Státní bezpečnosti povinnost evidovat u statisticko-evidenčních útvarů „všechny státobezpečnostně zajímavé osoby“ (→ zájmová osoba).

Obr. Elektronická kopie blokační karty na osobu Václav Havel.

V systému byly evidovány živé i archivované agenturně-operativní svazky a spisy k zájmovým osobám kontrarozvědných útvarů Státní bezpečnosti, včetně osob prověřovaných v souvislosti s ochranou utajovaných skutečností a relačních odkazů – tzv. signálek – odkazujících na evidenční systémy Hlavní správy rozvědky (I. správa SNB) a Zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA. Statisticko-evidenční odbor Vnitřní a organizační správy FMV byl v roce 1989 umístěn na centrále kontrarozvědky v Thákurově ulici v Praze 6.

 

Evidence zájmových osob byla do konce roku 1989 nedokončenou, v rozsahu 1242945 záznamů z evidenčních (blokačních) karet nicméně nejkomplexnější databází kontrarozvědných útvarů Státní bezpečnosti.
V databázi nelze vyhledávat podle parametrů krycí jméno.

 

Další prameny:

 • Rendek, Peter: EZO – Evidence zájmových osob. In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, 2012, č. 10, s. 279-327.
 • Schovánek, Radek – Žáček, Pavel: Lustrace v evidencích bezpečnostních složek. Od evidence zájmových osob až k zákonu o účastnících odboje a odporu proti komunismu. In: Žáček, Pavel (ed.): Vyjádření úcty a vděčnosti. 2. sborník o protikomunistickém odboji. MO ČR – VHÚ, Praha 2015, s. 35-72.
 • Žáček, Pavel (ed.): Vypovídat pravdu a nic nezamlčet. Protokoly parlamentní vyšetřovací komise pro objasnění událostí 17. listopadu 1989. Díl 2. CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie, Praha 2013.