Hlavní výbor Komunistické strany Československa

Hlavní výbor KSČ na FMV (HV KSČ) – organizační útvar komunistické strany působící v rámci federálního ministerstva vnitra (č. 1). Řízen byl sekretariátem prvního tajemníka (resp. generálního tajemníka) ÚV KSČ. Podle kádrového pořádku schvalovalo plénum či předsednictvo HV KSČ na FMV obsazení následujících funkcíy:

  • předseda celoútvarového výboru (CÚV) KSČ a kádrové rezervy pro tuto funkci,
  • předseda celoútvarové kontrolní a revizní komise (CÚ KRK),
  • členové stálých komisí HV KSČ na FMV,
  • ředitel Večerní univerzity marxismu-leninismu (VUML),
  • předseda základní organizace (ZO) KSČ,
  • předseda a tajemník společenských organizací na FMV,
  • vedoucí stranických skupin společenských organizací na FMV,
  • politický pracovník HV KSČ na FMV.

Po služební linii se HV KSČ na FMV vyjadřoval k ustanovování a odvolávání uvedených funkcionářů a zařazování vybraných osob do kádrových rezerv, případně k závěrům komplexního služebního hodnocení a k mimořádným povýšením do vyšších hodností. Výbor se také vyjádřoval ke kádrovým opatřením u pracovníků vedených v kádrovém pořádku ÚV KSČ (mimo I. správu). U všech příslušníků ve své působnosti se HV KSČ na FMV (včetně I. správy) vyjadřoval k jejich povyšování do hodnosti plukovníka, k propůjčování státních vyznamenání a řádů (medaile „Za službu vlasti“ a „Za zásluhy o obranu vlasti“), k vysílání do stranických škol a kurzů nebo k rigorózním řízením na Vysoké škole politické (VŠP) ÚV KSČ a Vojenské politické akademii Klementa Gottwalda (VPA KG), k jmenovacím řízením do pedagogických vědeckých hodností a k zahájení doktorandského studia a vědeckých aspirantur na mimoresortních vysokých školách.

Na počátku dubna 1988 působilo na FMV celkem 9701 členů a 562 kandidátů KSČ sdružených v 227 základních organizacích.

V roce 1969 byl hlavní výbor KSČ na I. správě na základě usnesení sekretariátu ÚV KSČ z ledna 1963 "O některých zásadách a opatřeních k prohloubení stranické kontroly a vlivu KSČ n aozbrojené síly a bezpečnost" vyjmut z obsahového řízení hlavního výboru KSČ na MV a podřízen přímo XI. oddělení ÚV KSČ. Organizačně zůstal začleněn v rámci působnosti HV KSČ na MV, který ve vztahu k HV KSČ I. správy plnil funkci okresního výboru strany.

U I. správy, kde do roku 1978 působil Hlavní výbor KSČ č. 2, činila politická organisovanost velmi vysoká. V letech 1971 činila 92,2%, 1973 – 91,1%, 1976 – 94,5%, 1979 – 94,38%, 1985 – 96,38% a 1988 – 95,76%. Na I. správě FMV byl s účiností od 1. dubna 1978 zřízen Celoútvarový výbor F-16 Komunistické strany Československa při Hlavním výboru KSČ Ministerstva vnitra ČSSR Praha (CÚV KSČ). Výbor zastřešoval Hlavní výbor KSČ č. 1. V roce 1955 byl ve funkci předsedy HV KSČ u I. správy ppor. František Brabec „Petřík“. V letch 1968–1969 měl HV KSČ č. 2 členy: vedoucí tajemník mjr. Jiří Brůna Bradáč“ a političtí pracovníci pplk. Slavoj Hrneček, mjr. Jan Jarošík Jesenský a mjr. Josef Douda (obrázek) – přemístěn v březnu 1969 z KS SNB Praha.  Mezi členy výboru patřili v roce 1968 také mjr. Miloslav Jelínek Jareš“ (organizační tajemník) a npor. Jaroslava Schönová (v červenci 1968 přemístěna z HV KSČ při MV do funkce administartivně technického referenta CÚV). Výbor se pravidelně scházel a vyjádřoval se k otázkám ideologickým, personálním (členským), práci s mládeží a věnoval se ...zabezpečování vysoké ideovosti, morální čistoty a příkladnosti komunistů při realizaci úkolů vyplývajících ze základního zaměření služební činnosti SNB, Pohraniční stráže a vojsk MV. Ve dnech 12.–13. března 1969 se uskutečnila konference HV KSČ. Za konsolidaci v základní organizaci KSČ byli v prosinci 1969 mimořádně odměněni: mjr. Jarošík, mjr. Douda, pplk. Jaromír Valeš (tajemník HV KSČ pro nelegální součást), prap. Jarmila Sýkorová.

Do roku 1971 byl tajemníkem výboru kpt. Vladimír Strhan „Stacho“. V období 1971–1973 byl tajemníkem pplk. Jaromír Felcman „Frýbort“ (vpravo). V roce 1973 přišel z HV KSS při MV SSR v Bratislavě do funkce vedoucího tajemníka pplk. Ondrej Široký, v letech 1977 a 1979 byl předsedou CÚV KSČ RSDr. Jaroslav Zdráhal. Do r. 1974 je členkou výboru nstržm. Ivana Kroupová "Jakoubová" a v lednu 1974 přichází do funkce politického pracovníka z 23. odboru pplk. Antonín Maršálek "Vymětal".

Viz také: 1. správa FMV

---