organizační odbor Správy vyšetřování StB

Plnil zejména tyto úkoly:

 • soustřeďoval podklady, informace a další materiály potřebné pro řídící činnost náčelníka správy;
 • organizoval a odpovídal za vypracování návrhů základních plánovacích dokumentů správy a za jejich vyhodnocení;
 • zpracovával návrhy řídících aktů náčelníka, zajišťoval jejich distribuci a evidenci, předkládal podněty k úpravě vnitřních předpisů;
 • zpracovával, podílel se nebo organizoval zpracování zpráv, rozborů a informací předkládaných nadřízeným služebním funkcionářům;
 • sledoval a kontroloval stav a úroveň vyšetřování na odborech vyšetřování StB KS SNB;
 • prováděl komplexní prověrky práce odborů vyšetřování StB KS SNB z hlediska celkové úrovně, efektivnosti a zákonnosti vyšetřovacího procesu;
 • prověřoval pracovní metody, úroveň řídící a organizátorské činnosti náčelníků odborů vyšetřování StB KS SNB;
 • sledoval působení právních předpisů vztahujících se k vyšetřování;
 • soustřeďoval nové právní předpisy, vyhodnocoval odborné publikace a zajišťoval potřebnou informovanost odborům vyšetřování správy a útvarům, vyšetřování StB;
 • připravoval návrhy stanovisek k připomínkovému řízení k obecně závazným a resortním předpisům a zpracovával návrhy rozkazů, směrnic a pokynů náčelníka správy;
 • organizoval a zajišťoval služební přípravu příslušníků správy a další vzdělávání všech vyšetřovatelů StB;
 • zpracovával návrhy zahraničních služebních cest, vyhodnocoval služební styky včetně plnění smluvních dokumentů, organizačně zajišťoval návštěvy zahraničních delegací;
 • sledoval a kontroloval hlásnou službu a statistické vykazování; zabezpečoval využívání výpočetní techniky ve státobezpečnostním vyšetřování;
 • odpovídal ve vymezeném rozsahu za organizaci vnitřního chodu správy;
 • vykonával organizační a administrativní práce související s činností náčelníka správy a jeho zástupce, vedl evidenci resortních předpisů, rozkazů, směrnic a pokynů náčelníka správy;
 • zajišťoval spisovou službu a činnost jednotné podatelny, dbal na důsledné, dodržováni spisového pořádku a řídil výkon spisové služby;
 • zajišťoval rozmnožování písemnosti pro potřeby správy;
 • sestavoval návrhy plánu materiálního a finančního zabezpečení správy, prováděl kontrolu a analýzu jejich plnění a vedl stanovené evidence;
 • zpracovával rozbory hospodaření s finančními a materiálními prostředky;
 • zabezpečoval dopravní službu a odpovídal za hospodárné využívání přidělených dopravních prostředků.

Viz také: Správa vyšetřování Státní bezpečnosti, náčelník Správy vyšetřování StB

---