odbor vyšetřování StB ve vojenské kontrarozvědce

Náčelník odboru:

 • 1952-1970: plk. Paul Karel
 • 1970-1973: plk. Šubrt Rudolf
 • 1973-1985: pplk. Kinský Antonín
 • 1985- 2.6.1990: plk. Gubáš Emil

Odbor byl organizačně začleněn u hlavní správy vojenské kontrarozvědky (HS VKR). Ve věcech vyšetřování byl podřízen náčelníku Správy vyšetřování Státní bezpečnosti (SV StB). Náčelník Správy vyšetřování StB uplatňoval v rámci své působnosti ve věcech vyšetřování řídící, organizátorskou a kontrolní funkci vůči odboru vyšetřování StB ve VKR při rozhodování o postupu ve vyšetřování a o provedení procesních úkonů, o přijetí věci k vyšetřování, zahájení trestního stíhání a vznesení obvinění, právní kvalifikaci trestného jednání a o provedení zajišťovacích úkonů. Tento odbor v období 1.7.1974–31.12.1980 zván též IV. odbor (vyšetřování) SV StB; dne 2. června 1990 byl odbor přeřazen z působnosti FMV do působnosti FMNO.

Věcmi vyšetřování, které vymezují podřízenost odboru vyšetřování StB ve VKR vůči náčelníku SV StB, byly zejména:

 1. rozhodnutí o tom, který vyšetřovatel bude ve věci činný, popřípadě o odnětí věci vyšetřovateli a o jejím přidělení jinému, rozhodnutí o složení týmu vyšetřovatelů a silách a prostředcích, jichž bude použito při realizaci případu;
 2. dohled na správnou a jednotnou aplikaci zákonů, rozkazů a jiných právních předpisů při vyšetřování;
 3. usměrňování a sjednocování forem a metod vyšetřování;
 4. organizace součinnosti s útvary SNB, jakož i ostatními orgány činnými v trestním řízení;
 5. péče o rozvoj politických a odborných znalostí vyšetřovatelů, jejich uvědomělý vztah k práci, upevňování kázně a státní disciplíny;
 6. posuzování materiálů z kontrarozvědného rozpracování při rozhodování o přijetí případu k realizaci;
 7. navrhování a provádění preventivních opatření;
 8. racionalizace vyšetřovací práce, vytváření optimálních podmínek pro vyšetřování, zabezpečení efektivního využití pracovního času, schopností a zkušeností vyšetřovatelů;
 9. utajení všech zpravodajských prostředků a metod, kterých bylo v průběhu rozpracování použito a se kterými se vyšetřovatelé seznámili;
 10. používání zpravodajských prostředků při vyšetřování, pokud jsou zvláštními předpisy svěřeny do kompetence orgánů vyšetřování;
 11. hlásná služba, statistická a rozborová činnost.

Činnost odboru po finanční, materiálně technické, sociální, zdravotnické a bytové stránce zabezpečovala HS VKR, ta rovněž zabezpečovala doplňování odboru vyšetřování StB ve VKR, kádrovou a personální činnost.

Kádrovou a kázeňskou pravomoc nad příslušníky odboru vyšetřování StB ve VKR vykonával v rozsahu stanoveném předpisy ministra vnitra ČSSR, příslušný náměstek ministra vnitra ČSSR a náčelník odboru vyšetřování StB ve VKR.

Při schvalování procesních úkonů měl náčelník odboru vyšetřování StB ve VKR pravomoc náčelníka odboru vyšetřování StB krajské správy SNB. Pravomoc ostatních funkcionářů a vyšetřovatelů StB ve VKR a organizační členění a úkoly odboru a oddělení vyšetřování StB ve VKR byly upraveny organizačním řádem odboru vyšetřování StB ve VKR.

Zdroj: Organizace vyšetřování ve vojenské kontrarozvědce, RMV ČSSR č. 26/1974, čj. SV-0920/P-1974, 31. července 1974, Praha

viz také: Správa vyšetřování Státní bezpečnosti

---