mrtvá schránka

Byla zvlášť vybrané a někdy i přizpůsobené místo ke konspirativnímu uložení a předávání rozvědných materiálů. MS se mohli využívat k neosobnímu spojení mezi všemi články rozvědné sítě. Principem MS je krátkodobé (někdy i dlouhodobé) uložení rozvědných materiálů na, přesné určeném místě v určeném "obalu" tak, aby se obsluhovatelé (plnění a vybírání) vzájemně nesetkali a aby zároveň byla jistota, že bude vybrána určenou osobou. Z toho vyplývají určité podmínky jak na výběr místa, kontejneru, tak i organizaci obsluhy MS.  Snaha je, aby obsluha MS trvala co nejkratší dobu. Každá MS musí respektovat některé obecné zásady, a to: konspirativnost, snadnou zadokumentovatelnost a vhodnou legendovatelnost. Dělí se na:

 • MRTVÁ SCHRÁNKA MALOOBJEMOVÁ - Využívána k předávání objemově malých věcí, např. v politické rozvědce k předávání menších dokumentů, filmů (s ofotografovanými listy rozvědného materiálu) atd.
 • MRTVÁ SCHRÁNKA VELKOOBJEMVÁ - Způsobilá k uložení rozměrnějších předmětů. Používána zejména ve vědeckotechnické rozvědce, nebo ke speciálnímu jednorázovému účelu apod.
 • MRTVÁ SCHRÁNKA JEDNORÁZOVÁ - MS byla použita jen jednou. V praxi byla její aplikovatelnost do jisté míry ztížena, zejména z hlediska operativnosti (tj. vysvětlování umístění a organizace obsluhy MS TS).
 • MRTVÁ SCHRÁNKA VÍCERÁZOVÁ - MS je používána vícekrát. Při jejím používání je nutné z hlediska konspirativnosti volit pokud možno dlouhé časové odstupy (např. 1-2 roky)
 • MRTVÁ SCHRÁNKA JEDNOSMĚRNÁ - MS byla používána pouze v jednom směru – např. od TS k řídícímu orgánu (ŘO, operativec).
 • MRTVÁ SCHRÁNKA DVOUSMĚRNÁ - MS byla používána obousměrně, např. od TS k ŘO a opět naopak od ŘO k TS.
 • MRTVÁ SCHRÁNKA KRÁTKODOBÁ - Snahou bylo, aby materiál byl v MS uložen pokud možno co nejkratší dobu (většinou kolem 30 - 50 min.) Požadavek krátkodobosti musí však současně mít na zřeteli organizaci obsluhy MS a vyloučení možnosti střetu ŘO a TS.
 • MRTVÁ SCHRÁNKA DLOUHODOBÁ - Byla zpravidla využívána ve speciálních případech, např. pro úschovu určitého materiálu (např. techniky apod.)
 • MRTVÁ SCHRÁNKA ODHOZOVÁ - MS ve volném terénu, kde úlohu maskování plní vhodně zvolený, příp. upravený kontejner.
 • MRTVÁ SCHRÁNKA ZAKRYTÁ - MS byla umístěna ve volném terénu (přírodě), kde kontejner byla ještě zakryt (maskován) vhodným, okolnímu prostředí odpovídajícím materiálem (např. trávou, listím)
 • MRTVÁ SCHRÁNKA S OMEZENÝM PŘÍSTUPEM - MS byla umístěna v budově, objektu (instituci apod.)
 • MRTVÁ SCHRÁNKA VOLNĚ PŘÍSTUPNÁ - MS byla umístěna ve volném, otevřeném terénu (např. jako odhozová nebo zakrytá)
 • MRTVÁ SCHRÁNKA PEVNÁ - MS, určená pro krátkodobé i dlouhodobé účely.
 • MRTVÁ SCHRÁNKA POJÍZDNÁ - MS byla umístěna v dopravním prostředku použitelná pro vnitřní i přeshraniční spojení.

---