Odbor řízení a analytiky SV StB

Odbor řízení (1971 - 1974), odbor řízení a analytiky SV StB (1975-1980) připravoval podklady potřebné pro řídící a organizátorskou činnost na úseku státobezpečnostního vyšetřování a v rozsahu stanoveném tímto organizačním řádem kontroloval činnost odborů vyšetřování StB. V čele odboru byl náčelník, který byl podřízen II. zástupci náčelníka SV StB. Odbor se členil na oddělení; jejich náplň činnosti stanovil náčelník Správy vyšetřování StB.

Odbor plnil zejména tyto úkoly: 

 • vyhodnocoval vyšetřování závažných nebo typických případů za účelem zevšeobecnění zkušeností a pro účely publikace; 
 • vedl statistické fondy a prováděl rozbory vyšetřované trestné činnosti a kvality vyšetřování; získané poznatky shrňoval do situačních zpráv o stavu a úrovni státobezpečnostního vyšetřování, jakož i informačních zpráv pro příslušné funkcionáře FMV; 
 • sledoval a kontroloval hlásnou službu a statistické vykazování, zpracovával návrhy systému hlásné služby; 
 • sledoval a kontroloval stav a úroveň vyšetřováni na odborech vyšetřováni StB; na základě získaných poznatků zpracovával návrhy příslušných opatření, zejména i návrhy na vyslání vyšetřovatelů StB specialistů SV StB k plnění kontrolních a řídicích úkolů v rámci jejich působnosti; 
 • prováděl komplexní prověrky práce odborů vyšetřování StB z hlediska celkové úrovně, efektivnosti, metodiky, taktiky, a zákonnosti vyšetřovacího procesu; 
 • prověřoval pracovní metody, úroveň organizátorské a řídící činnosti náčelníků odborů vyšetřování StB; 
 • zpracovával podklady k návrhu koncepce státobezpečnostního vyšetřování; 
 • zabezpečoval v součinnosti s odborem pro mezinárodní styky sekretariátu FMV úkoly, které vyplývají z dohod o spolupráci se socialistickými státy na úseku státobezpečnostního vyšetřování; 
 • zpracovával podklady pro celostátní pracovní porady a semináře pracovníků státobezpečnostního vyšetřování; 
 • zpracovával podklady a pomůcky pro politickou a odbornou výchovu pracovníků státobezpečnostního vyšetřování;
 • sledoval působení právních předpisů vztahujících se k vyšetřování; 
 • soustřeďoval nové právní předpisy, vyhodnocoval odborné publikace a zajišťoval potřebnou informovanost odborů vyšetřování StB; 
 • připravoval návrhy stanovisek v připomínkovém řízení k předpisům a zpracovával návrhy rozkazů, metodických pokynů a směrnic náčelníka SV StB. 

 

---