Milan Moučka

Narodil se 3. června 1922 ve Studené okr. Dačice. Původním povoláním truhlář. Za okupace vězněn za rozšiřování ilegálního Rudého práva. Členem KSČ se stal v květnu 1945. V květnu 1945 nastoupil na Oblastní zpravodajskou odbočku v Jihlavě. V dubnu 1946 přešel do funkce zástupce přednosty Zemského odboru bezpečnosti v Brně. V únoru 1948 byl vyslán na oblastní úřadovnu StB Jihlava a Znojmo. Od srpna 1948 byl zařazen do zvláštního oddílu odboru BA – věnoval se tzv. instruktáži (nejen výuka příslušníků, ale také např. řízení závažných případů, kontrola práce příslušníků, materiální zabezpečení apod.). V březnu 1949 byl jmenován zástupcem krajského velitele StB v Praze. V dubnu 1949 se stal krajským velitelem StB v Uherském Hradišti.

V říjnu 1949 byl přeložen k vyšetřovací skupině do Ruzyně; měl se zabývat vyšetřováním zadržených nekomunistů. V listopadu 1949 byl pověřen přípravou procesu s Miladou Horákovou.

V únoru 1951 se stal velitelem vyšetřovacího sektoru VI/B. V dubnu 1953 byl jmenován náčelníkem Správy vyšetřování. Ve funkci působil do dubna 1956, kdy byl odvolán. Svými podřízenými byl označován za iniciátora užívání násilí při výsleších. Vedle případu Milady Horákové se podílel i na „Akci Kámen“, likvidaci skupiny Světlana, vyšetřování biskupů Zely a Vojtaššáka, případu Slánský a spol. a Závodský a spol. Byl nositelem Řádu 25. února 1948 (1949), Řádu práce (1953), medaile „Za službu vlasti“ (1955) a medaile „Za zásluhy o obranu vlasti“ (1956). V červnu 1956 byl propuštěn ze služebního poměru. Po odchodu z MV pracoval jako vedoucí oddělení mezinárodních vztahů v Závodech průmyslové automatizace v Praze. Pokus o jeho trestní stíhání v 90. letech skončil neúspěšně (zastaveno pro uplatnění amnestie z roku 1960). Zemřel v roce 2009.

(zdroj: paměť a dějiny 2012/04)

viz také: náčelník Správy vyšetřování StB


 

Moučka was born on 3 June 1922 in Studená in the Dačice district. He originally worked as a craftsman and during the occupation was imprisoned for spreading the illegal Rudé právo (Red Justice) newspaper. He joined the Communist Party in May 1945 as a member of the Regional Intelligence Branch in Jihlava. In April 1946 he was appointed Deputy Head of the State Security Department in Brno. In February 1948 he was sent to the regional office of the StB in Jihlava and Znojmo. From August 1948, he was assigned to a special section of the BA department, where he was engaged in instruction of members as well as the handling of serious cases, checking the work of members, material security, etc. In March 1949 he was appointed Deputy Regional Commander of the StB in Prague and in April 1949 he became the regional commander of the StB in Uherské Hradiště.

In October 1949 he was transferred to the investigation group in Ruzyně, where his job was to investigate detained non-communists. In November 1949, he was charged with preparing the trial of Milada Horáková.

In February 1951 he became commander of the VI/B Investigation Sector. In April 1953 he was appointed Chief of the Investigation Administration, a post he held until April 1956, when he was dismissed. His subordinates identified him as the initiator of the use of violence in interrogation. Besides the case of Milada Horáková, he also participated in the "Stone Campaign", the liquidation of the Světlana group, the investigation of the bishops Zely and Vojtaššák, the case of Slánský et al. and Závodský et al. He was a holder of the Order of the 25th of February 1948 (1949), the Order of Work (1953), the Medal for Service to the Homeland (1955) and the Medal of Merit for the Defence of the Homeland (1956). In June 1956, he was released from service. After leaving the Ministry of the Interior he worked as head of international relations at the Industrial Automation Plant in Prague. An attempted criminal prosecution in the 1990s ended unsuccessfully (suspended upon application of amnesty of 1960). He died in 2009.

 (Source: Memory and History 2012/04)

Also see: Chief of StB Investigation Administration

---