55. odbor I. správy

 • 21. odbor, 15. odbor (1964-1969), 1. odbor Správy E (1969-1971). odbor operativní mechanické evidence, od r. 1974 - 55. odbor (automatizace a evidence)

Náčelníci:

 • 1961 - 1963 (?) náčelník mjr. Rudolf Uher "Ulman"
 • 1975 - 1976 pověřen zastupováním ve funkci náčelníka mjr. Josef Lenský "Hladiš"
 • 1978 - zástupce náč. odboru por. Ing. Miroslav Navrátil "Košín"
 • 1984 - 1990 náčelník mjr. Ing. Miroslav Žilka "Škoda"

Odbor byl odpovědný za úsek operativní evidence, registrace a archivu. Zajišťoval, řídil a kontroloval způsob provádění registrační, evidenční, svazkové a archivní agendy:

 • prováděl registraci, evidování a statistické zpracování všech nově zavedených a archivování již ukončených svazků,
 • vedl celostátní evidenci zájmových osob, zajišťoval a prováděl v ní veškeré změny a v denní službě prováděl lustrace,
 • na základě pověření náčelníka správy prováděl kontrolu všech agenturně-operativních svazků z hlediska dodržování povinností a zásad stanovených platnými předpisy,
 • vyhledával, soustřeďoval, vyhodnocoval, prováděl výpisy z archivovaných svazků,
 • vedl centrální evidenci blokovaných osob,
 • v souvislosti se zaváděním výpočetní techniky realizoval převod evidencí do počítačové podoby a budoval informační systémy I. správy.

V roce 1967 se započalo s budováním automatizovaného informačního systému I. správy jako jednoho ze subsystému resortního integrovaného informačního systému s možností využití informací subsystémů jiných složek FMV. Odbor připravoval agendy pro automatizované zpracování na výpočetní technice. Jednotlivé projekty - systémy měly označení:

 • P7 - rozbor využití pracovní doby kolektivu i jednotlivce
 • P18 - kádrová evidence (započato 1971, projekt dokončen 1975)
 • P24 - hodnocení informační činnosti po linii pol. zpravodajství (zahájeno 1974, v provozu od 1975)
 • P24/21 - hodnocení informační činnosti po linii spec. služeb (zahájeno 1975, v provozu od 1976)
 • P31 - americká zahraniční služba (podsystém LILIE) - budování zahájeno 1969
 • P38 - kádrová evidence pracovníků FMZV - od r. 1971 - v rutinním provozu, projekt sloužil na plné přikrytí pracovníku rozvědky v legalizaci na FMZV
 • P43 - evidence zájmových osob (později Sjednocená evidence zájmových osob a svazků) - započato již v r. 1966, v r. 1976 převod na novou výpočetní techniku
 • P47 - osoby činné ve speciál. služeb protivníka - započato od r. 1967
 • P53 - zpravodajský paušál (zahrnuje bývalé projekty P50, P51 a P52), spolupodílí se Správa vývoje automatizace FMV, 1974 rutinný provoz

Organizace 55. odboru v r. 1976 (početní stav)

V r. 1989 odbor také plnil funkci národního orgánu ČSSR v mezinárodní integraci státobezpečnostních informací - Systém sjednocené poznatků o nepříteli (SSEP), zajišťoval v rámci budování automatizovaného informačního systému I. správy technické řešení projektů a jejich provozování.

Viz také: 1. správa FMV, Správa E

---