Hl. stránka
Organizační struktura 1969 - 1989
I. správa SNB
Rezidentury
III. odbor (školství, studenti, sport)
1. oddělení (sionismus)
Obranná příprava a výchova
X. správa FMV 1. červenec 1974 - 31. březen 1975
3. oddělení (Charta 77, VONS)
Samostatné analyt.-informačné odd.
2. oddělení (nekatol. církve, sekty)
1. oddělení (legální, nelegální kultura)
II. odbor (kultura, věda, zdravot.)
V. odbor (církve)
1. oddělení (rim-kat. a ileg. církev)
1. oddělení (učni, zahr. studenti)
1974
Skupina pro plánování, řízení, koordinaci a kontrolu
Náčelník správy
3. oddělení (sdělovací prostředky)
2. oddělení (zdravotnictví, věda)
2. oddělení OUN, NTS, Rádio Svoboda
Kádrová skupina
Zástupce náčelníka správy
2. oddělení  (protizákon. písemnosti)
I. odbor (antisoc.,nepřát. uskupení)
vnitřní odbor
IV. odbor (antisocialistické síly)
4. oddělení nezákon. tiskoviny, rozprac. nepřátel. osob
3. oddělení býv. pol. strany, trockismus, maoismus
2. oddělení (neorg. a organiz. mládež)
1. oddělení (pravicový oportunismus)
1973
1984
1989
1978
1982
1970
1976
1987
1985
1972
1979
1983
1988
1977
1981
1986
1975
1971
1980
© 2015 - partneři projektu: Platforma evropké paměti a svědomí, Centrum pro dokumentací totalitních režimů, Konrad Adenauer Stiftung, Velvyslanectví Estonska, Nadace Jána Langoša.
X
plk. Zdeněk Wiederlechner (1930) V roce 1945 vstoupil do KSČ. V letech 1949 až 1950 byl tajemníkem OV KSČ Třešť. Po absolvování základní vojenské služby sloužil do roku 1952 jako operativec u odboru Vojenské kontrarozvědky při Krajském vojenském velitelství České Budějovice. V roce 1962 byl převeden od VKR ke krajské správě ministerstva vnitra České Budějovice. Zde působil jako vyšetřovatel a později jako starší referent 1. zvláštního oddělení (operativní evidence a archiv), pak na 2. odboru (kontrarozvědka). Od 1. 4. 1980 do 1. 6. 1982 byl ve funkci náčelníka celé KS SNB České Budějovice. V letech 1982 až 1988 ve funkci náčelníka X. správy SNB řídil akce proti domácí opozici a disentu.
1968
1993
vznik X. správy SNB
Náčelníci X. správy SNB 1974 - 1989
1990
plk. RSDr. Vladimír Stárek (1924) V r. 1945 vstoupil do KSČ, po válce působil jako pomocný učitel. V říjnu 1948 nastoupil do SNB, v r. 1951 přerazen na politický sekretariát MNB jako politický a kádrový pracovník. Od 1953 nastoupil na 1. odbor II. správy (aktivity proti spec. službám USA). Od r. 1961 zařazen na VIII. odd. ÚV KSČ. V r. 1968 se vrací na MV. Dne 1. června 1974 jmenován do funkce náčelníka X. správy FMV, kde působil až do r. 1982.
vznik X. správy (1.6.1974)
Náčelníci I. správy
Stručná historie
Organizační struktura X. správy FMV
Náčelníci X. správy FMV
pplk. Ing. Miloslav Čech “Čada” (1929 - 1989), náčelníkem od 1. srpna 1968 do sovětské invaze,  formálně odvolán v prosinci 1968.
vznik I. správy (1.10.1953)
1960
genmjr. Karel Sochor (1930 - ?) Do března 1981 působil jako zást. ZS/GŠ MNO pro ag. průzkum, bývalý rezident  ZS/GŠ v Káhiře. Do funkce ho prosadil genmjr. Vladimír Hrušecký, nám. MV ČSSR, býv. NO 47. odboru. Ve funkci do r. 1989.
plk. Josef Houska  (1924-1997), v období 1961 - 1968 náčelník I. správy MV. Při srpnové invazi se připojil ke křídlu StB, které okupaci napomáhala. U StB mimo I.správu do r. 1985.
pplk. PhDr. Vilém Václavek “Kainar” (nar. 1944) posledný pověřený náčelník od 3. 7. 1989 do 31. 1. 1990.
Ondrej Dovina (nar. 1925) Pověřen řízením rozvědky od 21. února 1980 do 28.února 1981. V letech 1966 - 1969 náčelník KS StB Košice, 1969 - 1974 náčelník HS StB SSR
plk. Čestmír Podzemný (nar. 1924) Účastník protifašistického odboje. Před příchodem na MV náčelník  2. odd ZS/GŠ. Od prosince 1968 náčelník I. správy MV do 31.prosince 1970. Od ledna 1971 převelen zpátky na MNO.
genmjr. RSDr. Miloš Hladík (1924 - 1980) Normalizační náčelník rozvědky, člen KSČ od r. 1945, absolvent Vysoké školy politické v Moskvě, působil v aparátu ÚV KSČ, od 1.ledna 1971 přijat do služebního poměru příslušníka SNB do funkce náčelníka I. správy FSZS. Ve funkci je až do 20. února 1980, kdy náhle zemřel.
1945
plk. Jaroslav Miller (1914-1979) Od r. 1945 v KSČ, v letech 1953 - 1961 náčelník I. správy MV,  v roce 1961 přeložen a v r. 1962 odvolán a propuštěn ze služeb SNB. Důvodem se stala činnost v průběhu polit. procesů (1949 - 1953) za užívání protizákonných metod při vyšetřování, v r. 1963 mu byla odňata hodnost plukovníka a veškerá vyznamenání.
1950
pplk. Oskar Valeš “Kovář“ (1912-1987)  Pův. jménem Wetzler, býv. interbrigadista, krajský organizačný taj. KSČ a krajský velitel Lidových milicí v Ústí n. Labem. Od listopadu 1948 náčelník zahr. zpravodajství - Odbor Z. V lednu 1951 zatčen v rámci čistek a odsouzen v r. 1953 v procesu Osvaldem Závodským a spol. za velezradu a sabotáž na 21 let.
plk. PhDr. Karel Vodrážka “Budín” (1933 - 1989) náčelníkem od 1. května 1989 do 30. června, kdy náhle zemřel.
X. správa SNB 1. leden 1981 - 5. březen 1986
Analyticko-informační, plánovací a kontrolní odbor (AIPKO)
2. oddělení (ideodiverz. centra)
Kádrové a školské oddělení
Inspekce náčelníka správy
IV. odbor (ideodiverze, emigrace)
1 . zástupce náčelníka správy
3. oddělení (nacional. centra, OUN, NTS..)
3. oddělení nezákon. tiskoviny, rozprac. nepřátel. osob
2. oddělení býv. pol. strany, trockismus, maoismus
X. správa FMV 1. duben 1975 - 31. prosinec 1980
4. oddělení OUN, NTS, Rádio Svobodná Evropa...
X. správa SNB 5. březen 1986 - 1988
Analyticko-informační, plánovací odbor (AIPO)
Inspekce náčelníka
Skupina obrany
Odbor organizačně operační