Legislativa SR

Legislativní rámec

Většina dokumentů je zpřístupňována podle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registraturách. Tato právní norma je méně liberální, než archivní zákon platný v České republice, kde pro zpřístupňování příslušných archivních dokumentů platí výjimka při ochraně osobních údajů. Podle uvedeného slovenského zákona nesmí archiv zpřístupnit dokumenty, pokud by tím byla „ohrožena práva a právem chráněné zájmy živých osob“. Při zpřístupňování se tato norma střetává se zákonem č. 553/2002 Z. z. o paměti národa v znění a doplnění ďalších zákonů, který naopak ukládá státu odhalovat a zpřístupňovat informace dokladující činnost konkrétních osob při vytváření a udržování zločinného, nelegitimního a zavrženíhodného komunistického režimu. Tento zájem je pak vyšší než ochrana jejich osobních údajů. Zpřístupnění dokumentů je také omezeno v případě, pokud by mohla být ohrožena „bezpečnost státu, jeho obrana, zahraniční, politické, hospodářské nebo finanční zájmy, nebo pokud to vyplývá z mezinárodních smluv, kterými je Slovenská republika vázaná, nebo ze závazků vyplývajících z jejího členství v mezinárodních organizacích“.

Instituce spravující archivní dokumenty

Ústav paměti národa (Ústav pamäti národa – ÚPN) – začal jako veřejnoprávní instituce oficiálně působit od 1. květnu 2003. Vznikl na základě zákona č. 553/2002 Z. z. o Ústavu paměti národa v znění a doplnění ďalších zákonů, který byl Národní radou Slovenské republiky schválen v roce 2002. Jeho institucionální součástí je Archiv ÚPN, který podle uvedeného zákona převzal (zejména od Slovenské informační služby) do správy dokumenty, které vznikly činností Státní bezpečnosti a jejích bezpečnostních složek v období od 18. dubna 1939 do 31. prosince 1989, evidované v dobových spisových nebo archivních pomůckách (registrech) těchto složek nebo jim nadřízených orgánů. Jedná se o archivní materiál v rozsahu 1 783 běžných metrů (bm). Ve správě Archívu ÚPN je nyní celkem 638 archívních fondů a sbírek (viz kvalifikační schéma). Postup při zpřístupňování stanovuje badatelský pořádek, který je dostupný na webové stránce archivu. Archív ÚPN je v oblasti archivní činnosti řízen Odborem archivů a registratur MV SR.

 

Kontakty:

Adresa: Archív Ústavu pamäti národa, Miletičova 7, 821 08 Bratislava

E-mail: badatelna@upn.gov.sk

Telefon: +421 0255 571 764