O projektu

O projektu

Struktury

Struktury

Slovník

Slovník

Evidence

On-line evidence

Legislativa

Legislativa

Články

Články

Online slovník - 5

5

5. odbor X. správy

Vedení:

 • 1974 - 1978 plk. Albín Kožuch (náčelník)
 • 1974 - 1978 pplk. Václav Šubrt (zástupce)
 • 1979 - 1983 mjr. JUDr. Josef Sámek (od 1.11.1978 zástupce, od 1.2.1979 pověřen řízením, od 1.5.1979 jmenován náčelníkem)
 • 1979 - 1986 mjr. Jiří Bezděcký (zástupce)
 • 1983 - 1988 mjr. JUDr. Josef Češelský (náčelník)
 • 1986 - 1988 mjr. Jaroslav Dvořák (zástupce)

Odbor se zabýval problematikou církví a náboženských společenství. Podobně jako 4. odbor se zaměřoval na zamezení a šíření zahraniční literatury i samizdatových edic. Pouze však s náboženskou tematikou. Jeho úkolem bylo monitorovat a zabraňovat kontaktům legálních i nelegálních členů církví se zahraničím. Odbor měl 2 oddělení:

 • 1. oddělení – římskokatolická církev a její zahraniční centra;
 • 2. oddělení – nekatolické církve a jejich zahraniční centra

V roce 1985 pod tzv. kontrarozvědnou ochranu patřil:

 • Arcibiskupský palác Praha;
 • Česká katolická charita;
 • Sdružení katolického duchovenstva Pacem in terris;
 • Katolické noviny, Duchovní pastýř;
 • Českobratrská církev evangelická Praha;
 • Československá církev husitská Praha;
 • Bratrská jednota baptistů Praha;
 • Církev adventistů sedmého dne Praha;
 • Jednota bratrská Praha;
 • Církev bratrská Praha;
 • Evangelická církev metodistická Praha;
 • Náboženská společnost čs. unitářů Praha;
 • Církev pravoslavná Praha;
 • Komenského evangelická bohoslovecká fakulta Praha;
 • Husova bohoslovecká fakulta Praha;
 • Ekumenická rada církví ČSSR Praha;
 • Křesťanská mírová konference Praha a její regionální sdružení.

Viz také: X. správa FMV

50. odbor I. správy

Vedení odboru:

 • 1971 - 1974 náčelník pplk. Jaroslav Myšík "Císařík"
 • 1974 - náčelník pplk. JUDr. Josef Kostka
 • 1972 - 1974 zástupce náč. odboru mjr. Ing. Jiří Adámek
 • 1972 - zástupce náč. odboru pplk. Karel Knor "Kořínek"
 • 1984 - 1990 náčelník pplk. Josef Mánek "Došek" (od r. 1981 zástupce náčelníka odboru)

Odbor zabezpečoval šifrové, telekomunikační a kurýrní spojení pro potřeby I. správy, vnitřní a organizační správy FMV, II. a XIII. správy SNB. Odbor zejména realizoval spojení pro ústřední výbor KSČ, úřad předsednictva vlády ČSSR, Federální ministerstvo zahr. věcí (FMZV), Federální ministerstvo zahr. obchodu a prostřednictvím FMZV i pro další ministerstva.

Kompletně celý šifrový provoz rozvědky byl dáván k dispozici KGB. Od září 1968 dokonce v prvotisku. Protože KGB znala dešifrované telegramy, znala pochopitelně i šifru a mohla si kdykoliv ověřit, zda čsl. rozvědka nepodvádí a plně informuje KGB o své aktivitě...V případě kurýrních zásilek po otevření zapečetěné zásilky dostal řídící orgán do ruky pouze osobní dopisy od svého partnera na residentuře. Vlastní zásilka se vracela řídícímu orgánu do rukou až se značným zpožděním týdne nebo deseti dnů. Obvykle byla korespodence popsána po straně jak poznámkami náčelníků, tak ruskými poznámkami poradců. Dokonce i osobní dopisy, které měly být náhradou za neformální diskusi mezi důstojníkem v poli a jeho řídícím orgánem na centrále, nebyly bezpečné a oba partneři se vyhýbali věcem, které by je mohly zkompromitovat. (Vlastimil Ludvík, Malá sestra)

Viz také: odbor spojení a operační techniky nelegální rozvědky

52. odbor I. správy
 • 1. odbor - USA, Kanada (1963), 1. odbor - americký (1968), 4. odbor Správy A (1969), 52. odbor (USA a Latinská Amerika)

Vedení:

 • 1969 - 1972 náčelník pplk. Miroslav Chytrý "Chládek"
 • 1972 - 1978 náčelník pplk. Jiří Švestka "Šimovič" (od května 1971 zástupce náčelníka odboru)
 • od dubna 1975 - 1977 zástupce náčelníka odboru pplk. Václav Králik "Kareš"
 • 1977 - 1980 zástupce náčelníka odboru pplk. Emil Filip "Hejduk"
 • 1982 - zástupce náčelníka odboru mjr. Jan Fila "Šturma"
 • 1984 - náčelník pplk. Stanislav Ulík "Viktor"
 • 1988 - pplk. Ing. Imrich Farnbauer "Ondráš"

Velice důležitý odbor politické špionáže pracující proti "hlavnímu nepříteli". Odbor nikdy nedosáhl pronikavých úspěchů v operativní činnosti, nakolik rezidentury New York, Washington, Ottawa a Montreal byly ostře pod kontrolou speciálních služeb. Lepší výsledky odbor dosahoval ve Střední a Jižní Americe (Mexiko, Venezuela, Nikaragua, Argentina, Uruguay).

V padesátých letech dosáhl úspěchu při infiltraci agentky do spravodajské školy americké vojenské rozvědky v Monterey a zároveň vysadila agenta do továrny vyrábějící vojenské rakety. Šlo o agentky matku a dceru, které byly vyhoštěny z USA koncem padesátých let - akce Gama.

V šedesátých letech rozvědka vysadila agenta Rina, Tulián - Karla Köchera s manželkou do USA, kde v sedmdesátých letech krátce působil jako zaměstnanec - překladatel v CIA. Několik let působil jako externí spolupracovník. Dle dostupných informací je pravděpodobné, že větší část jeho spolupráce pro rozvědky východního bloku byla pod kontrolou CIA.

V šedesátých letech působil v USA jako pracovník Zpravodajské služby generálního štábu Karel Kyncl, který obdržel vysoké komunistické vyznamenání za nafocení všech základen na území USA na kterých byly umísťeny balistické rakety Minuteman. V sedmdesátých byl Kyncl významný disident a bojovník za lidská práva, který po svém odchodu z ČSSR v Londýně vydával Videomagazín, který byl pašován do ČSSR.

55. odbor I. správy
 • 21. odbor, 15. odbor (1964-1969), 1. odbor Správy E (1969-1971). odbor operativní mechanické evidence, od r. 1974 - 55. odbor (automatizace a evidence)

Náčelníci:

 • 1961 - 1963 (?) náčelník mjr. Rudolf Uher "Ulman"
 • 1975 - 1976 pověřen zastupováním ve funkci náčelníka mjr. Josef Lenský "Hladiš"
 • 1978 - zástupce náč. odboru por. Ing. Miroslav Navrátil "Košín"
 • 1984 - 1990 náčelník mjr. Ing. Miroslav Žilka "Škoda"

Odbor byl odpovědný za úsek operativní evidence, registrace a archivu. Zajišťoval, řídil a kontroloval způsob provádění registrační, evidenční, svazkové a archivní agendy:

 • prováděl registraci, evidování a statistické zpracování všech nově zavedených a archivování již ukončených svazků,
 • vedl celostátní evidenci zájmových osob, zajišťoval a prováděl v ní veškeré změny a v denní službě prováděl lustrace,
 • na základě pověření náčelníka správy prováděl kontrolu všech agenturně-operativních svazků z hlediska dodržování povinností a zásad stanovených platnými předpisy,
 • vyhledával, soustřeďoval, vyhodnocoval, prováděl výpisy z archivovaných svazků,
 • vedl centrální evidenci blokovaných osob,
 • v souvislosti se zaváděním výpočetní techniky realizoval převod evidencí do počítačové podoby a budoval informační systémy I. správy.

V roce 1967 se započalo s budováním automatizovaného informačního systému I. správy jako jednoho ze subsystému resortního integrovaného informačního systému s možností využití informací subsystémů jiných složek FMV. Odbor připravoval agendy pro automatizované zpracování na výpočetní technice. Jednotlivé projekty - systémy měly označení:

 • P7 - rozbor využití pracovní doby kolektivu i jednotlivce
 • P18 - kádrová evidence (započato 1971, projekt dokončen 1975)
 • P24 - hodnocení informační činnosti po linii pol. zpravodajství (zahájeno 1974, v provozu od 1975)
 • P24/21 - hodnocení informační činnosti po linii spec. služeb (zahájeno 1975, v provozu od 1976)
 • P31 - americká zahraniční služba (podsystém LILIE) - budování zahájeno 1969
 • P38 - kádrová evidence pracovníků FMZV - od r. 1971 - v rutinním provozu, projekt sloužil na plné přikrytí pracovníku rozvědky v legalizaci na FMZV
 • P43 - evidence zájmových osob (později Sjednocená evidence zájmových osob a svazků) - započato již v r. 1966, v r. 1976 převod na novou výpočetní techniku
 • P47 - osoby činné ve speciál. služeb protivníka - započato od r. 1967
 • P53 - zpravodajský paušál (zahrnuje bývalé projekty P50, P51 a P52), spolupodílí se Správa vývoje automatizace FMV, 1974 rutinný provoz

Organizace 55. odboru v r. 1976 (početní stav)

V r. 1989 odbor také plnil funkci národního orgánu ČSSR v mezinárodní integraci státobezpečnostních informací - Systém sjednocené poznatků o nepříteli (SSEP), zajišťoval v rámci budování automatizovaného informačního systému I. správy technické řešení projektů a jejich provozování.

Viz také: 1. správa FMV, Správa E

57. odbor I. správy
 • odbor asijských zemí, v r. 1982 sloučen s 47. odborem (Asie) - odbor Afrika, Střední a Dálný Východ

Vedení:

 • od dubna 1975 náčelník odboru pplk. JUDr. Emil Hrušecký "Hejl"
 • 1975 - 1977 zástupce náčelníka odboru pplk. René Kraus "Kinský"

Odbor politické rozvědky se zaměřením na asijské země.

Viz také: 47. odbor I. správy

59. odbor I. správy
 • odbor hosp. zabezpečení a služeb (1971 - 1974), ekonomicko-technický odbor (do 1975), hospodářský odbor

Vedení:

 • 1971 – 1974 náčelník odboru mjr. Jiří Listopad "Lesný" (od 1974 zástupce náč. odboru)
 • 1974 – 1979 náčelník odboru pplk. Miroslav Prokopec
 • 1980 – 1984 zástupce náč. odboru mjr. Zdeněk Hurdálek
 • 1981 – 1990 náčelník odboru mjr. JUDr. Jaroslav Henzl (od 1979 zástupce náč. odboru)

Vypracovával návrhy plánů materiálního a finančního zabezpečení I. správy, vedl stanovené operativně-technické účetní evidence, prováděl účetní službu a pokladní činnost. Odpovídal za materiální a finanční zabezpečení úkolů I. správy. Zpracovával rozbory hospodaření s finančními a hmotnými prostředky I. správy, zajišťoval údržbu a opravy nemovitostí přidělených k užívání I. správě. Zabezpečoval a prováděl opatření vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce a protipožární ochraně. Dále zajišťoval po finanční a materiálové stránce činnost I. správy pro období branné pohotovosti státu. Zabezpečoval automobilní provoz pro potřeby správy a odpovídal za hospodárné využití přidělených dopravních prostředků. Vedl evidenci žadatelů o byty a zajištuje rekreaci příslušníků I. správy, odpovídal za vnitřní spojení po stránce administrativní-technické a materiální.

Ekonomický odbor se v r. 1989 členil na:

 • vedení odboru
 • Vnitřní skupina
 • 1. oddělení – Finanční a plánovací
 • 2. oddělení – Automobilní služba
 • 3. oddělení – Materiálně-technické zabezpečení (MTZ)
 • 4. oddělení – Stavebně ubytovací